Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Близо 3 милиона лева за ремонт на гимназията в Хисаря по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Хисаря е одобрена за финансиране на по проект „Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря“. Дейностите, които ще се изпълняват в обхвата на проекта предвиждат СМР в изпълнение на предписаните задължителни мерки в техническите обследвания за сградата по отделните части, както и на определените мерки залегнали в енергийното обследване, вписаните като задължителни енерго-спестяващи мерки от Доклада за енергийна ефективност.

Изпълнение на енергоспестяващи мерки:

 • Подмяна на старата PVC дограма с нова PVC дограма – петкамерна с двоен стъклопакет, полагане на външна топлоизолация EPS с δ= 60 mm по фасади, топлоизолиране на покрив на физкултурния салон и топла връзка с XPS, δ=120 mm, топлоизолиране на покрив на учебна сграда с минерална вата, δ=150 mm, топлоизолиране на покрив на пристройка с минерална вата, δ=150 mm;
 • Достъпна среда – осигуряване на достъп до основния вход на сградата и до топлата връзка със стоманобетонови рампи до двата входа, с което се преодолява денивелация от 40см, предвижда се изграждането на външен асансьор, предвижда се цялостен ремонт на санитарните помещения и преустройството им, така че да се осигури по една тоалетна на всеки етаж за хора в неравностойно положение;
 • Вътрешни ремонтни дейности – предвижда се основен ремонт на неремонтираната част на едноетажната пристройка с цел приспособяване на пространството за нуждите на училището и разполагане на зона за STEM кабинети с отворена планировка, предвижда се ремонт на физкултурния салон;
 • Подмяна на старите дървени врати, подмяна на осветителната инсталация на целия четвърти етаж на училищната сграда, подмяна на етажните табла към електроинсталацията.
 • Съпътстващи мерки – цялостно измазване на сградата, монтаж на нови водосточни тръби и улуци, полагане на армирана циментова замазка върху топлоизолацията на покрива на физкултурния салон и топлата връзка, полагане на два пласта хидроизолация върху покрива на физкултурния салон ,топлата връзка и учебната сграда.

Описание и дейност: Основен ремонт на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция. Тази дейност е основна и ще постигане целите на проекта, съгласно посоченото по-горе. Дейността предвижда избор на изпълнител за осъществяване на СМР за изпълнение на дейностите по модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря“, включващи:

 • Задължителните мерки включени в Енергийното обследване и предписаните мерки в техническия доклад.
 • Подмяна на старите дървени врати.
 • Подмяна на осветителната инсталация на целия четвърти етаж на училищната сграда. – Подмяна на етажните табла към електроинсталацията.
 • Ремонт на санитарните помещения.
 • Предвижда се основен ремонт на неремонтираната част на едноетажната пристройка с цел приспособяване на пространството за нуждите на училището и разполагане на зона за STEM кабинети с отворена планировка.
 • Ремонтни дейности в топлата връзка.
 • Ремонт на съществуващ физкултурен салон.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР ще бъде осъществяван авторски назор от правоспособни лица, съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ. С осъществяването на надзор от правоспособни проектанти, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантски екип с необходимата квалификация. Авторският надзор ще включва:

 • Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
 • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на работния проект от страна на всички участници в строителството;
 • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
 • Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. Упражняване на дейностите по Строителен надзор (СН)
 • Дейността предвижда сключване на договор с лицензиран консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор по време на строително-ремонтните дейности на обекта на интервенция по проекта. Целта е да се гарантира качествено изпълнение на строително-ремонтните дейности.

За обекта на интервенция по настоящото проектно предложение е предвидено упражняване на СН по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на обекта. Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е съгласно чл. 168, ал. 1 и 3 от ЗУТ, включително координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация. Строителният надзор след приключване на СМР изготвя окончателния доклад и техническия паспорт за обекта. Обследване за енергийна ефективност и Обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики

В изпълнение на Сключен Договор № У-2/17.01.2023 г. са изготвени:

 • Доклад за енергийна ефективност придружен от валиден сертификати за енергийни характеристики на сградите в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
 • Доклад за установяване на техническите характеристики, изготвен съгласно чл. 176в от ЗУТ и НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
 • Технически паспорт. В обхвата на дейността се включва и набавянето на необходими съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи в т.ч. и за въвеждане на обекта в експлоатация. Сумата одобрена за финансиране е 2 794 177,66 лева с ДДС.

Източник: pbnovini.com

Подобни публикации

Back to top button