Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на резервни части

Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на резервни части, консумативи и сервизно обслужване на специализирана техника за нуждите на ОП “Градини и паркове” в две обособени позиции. Процедурата е с обща прогнозна стойност 185 000 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие изтича в полунощ на 12 юни.

Възложител на обществената поръчка е заместник-кметът с ресор “Екология и здравеопазване” Анести Тимчев. Доставката е разделена в две обособени позиции – за резачна техника и за косачна техника. Предвиденият  максимален финансов ресурс е съответно 135 000 лв. без ДДС за първата и 50 000 лв. без ДДС за втората позиция. Стойността е максимална и не е обвързваща за страните, т. е. възложителят има право, в зависимост от нуждите, да не възлага доставки /услуги за цялата стойност по договора.

Източник на финансиране на обществената поръчка е ОП “Градини и паркове” като плащанията по поръчката ще се извършват с бюджетни средства на предприятието след доставка/ сервизното обслужване, по банков път, въз основа на издадена фактура, съгласно цените, оферирани от участника в ценовото предложение, което не подлежи на промяна за срока на договора.

Критерият за възлагане е най-ниска предложена цена.

Кандидатите следва да са изпълнили за последните три години от датата на подаване на офертата, минимум една доставка, която да е с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката за съответната обособена позиция.

Участниците в поръчката трябва да разполагат със собствена/наета специализирана сервизна база, която да е на разположение на Изпълнителя през целия срок на договора, за извършване на ремонти на косачната/резачната техника, разположена на територията на община Пловдив. Преди сключване на договора избраният изпълнител представя декларация за наличието на сервизната база, която ще е на разположение на изпълнителя за изпълнение на поръчката ведно с доказателство същата. На основание чл.67, ал. 5 ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят горепосоченото доказателство, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Източник: plovdiv24.bg

Подобни публикации

Back to top button